اهمیت و جایگاه حمل و نقل عمومی در ایران

اهمیت و جایگاه حمل و نقل عمومی در ایران

صنعت حمل و نقل یک صنعت عظیم است که انواع مختلف جا به جایی ها را از اتوبوس های شهری ،بین شهری ،مترو ،سیستم ریلی مسافربری تا حمل و نقلی باری دریایی ،ریلی ،هوایی و زمینی دربر می گیرد.این صنعت عظیم نقش مهمی در اقتصاد هم درسطح ملی و جهانی دارد. زیربناهای این صنعت عموما به منظور پاسخگویی به نیازهای حمل و نقلی کشور یعنی جابجایی کالا و مسافر، احداث می‏گردند بنابراین بهره برداری از زیربناهای حمل و نقلی در قالب بررسی وضعیت ناوگان و عملکرد آن در جابجایی کالا و مسافر در هر یک از شاخه های حمل و قل می تواند موضوعیت پیدا کند.

حمل و نقل زمینی

بار و مسافر جابجا شده در کشور

مقدار بار و مسافر جابجا شده در حمل و نقل عمومی، در کشور در سال 1392 در مجموع معادل 654 میلیون تن و 1/436 میلیون نفر بوده است. به خاطر ناچیز بودن نقش حمل و نقل هوایی در جابجایی بار، کل بار جابجا شده در این سال، در کشور از طریق جاده و ریل و مسافر جابجا شده نیز به خاطر نبود این صنعت رودخانه ای، از طریق جاده، ریل و هوا در این سال جابجا شده اند. از میزا بار جابجا شده در سال 1392 معادل 95 درصد آن توسط جاده و تنها 5 درصد آن از طریق راه آهن و از میزان مسافر جابجا شده در این سال معادل 89 درصد آن از طریق جاده، معادل 8/5 درصد آن از طریق راه آهن و بالاخره 2/5 درصد آن از طریق این صنعت هوایی جابجا شده است. به طوری که ملاحظه می شود این صنعت جاده ای نقش غالب را در جابجایی کالا و مسافر در کشور بر عهده دارد و سهم ریل وهوا، چه در جابجایی بار و چه در جابجایی مسافر، اندک است.

حمل و نقل هوایی

در ایران در دهه اخیر مطالعات و طرح‏های گوناگونی در این زمینه  عمومی شهرها صورت گرفته است که عمدتا به دلیل پیچیدگی‏های مدیریتی، سیاسی و مسائل اقتصادی تا تحقق پذیری فاصله بسیاری دارد. هرچند که تهران نسبت به سایر کلانشهرها و شهرهای ایران در بکارگیری سیستم های صنعت نامبرده عمومی توفیق بیشتر داشته است. اما در مجموع حرکت در جهت توسعه سیستم های حمل و نقلی عمومی در شهرها به کندی، پراکنده و فارغ از نظامی جامع بوده است. هرچند آشکار است که پیشرفت های صورت گرفته در این صنعت عمومی شهرهای کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه موفق در این زمینه، در فرآیند زمانی دراز مدت و بصورت حرکت بطئی صورت گرفته است.

رویکرد توسـعه حمـل و نقـل عمومی به عنوان زیرساخت اصلی شکل گیری نظام حمل ونقل پایـدار شـهر، در کشـورهای درحال توسعه از جمله ایران نیز در یکی دو دهه اخیر بطور جدی مورد تاکید قرار داشته و بسیاری از برنامه ریزی های نظـام شهری حول محور توسعه نظام حمل ونقل عمومی متمرکز شده است. برنامه ریزی نقش بسیار مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری داشته و یکی از اساسی ترین بخشهای برنامه ریزی جامع شهری است که توجه به این بخش می تواند راهگشا باشد.

منبع: سایت سندباد