چرا افراد پشت فرمان عصبی می شوند

تحقیقات جدید یکی از روانشناسان برجسته در رابطه با رفتار افراد موقع رانندگی

تحقیقات جدید یکی از روانشناسان برجسته (دکتر پیترکولت) حاکی است که در موقع رانندگی ، افراد بدجنس بدجنس تر شده  و افراد خجالتی و کم رو تبدیل به افراد وحشی و درنده می شوند. دکتر کولت می گوید: که هر فردی در پشت فرمان اتومبیل  تغییر شخصیت می دهد . قرار گرفتن در اتومبیل در رانندگان حس قدرت و امنیت ایجاد می کند. به طوری که در مقابل تجاوز تخلفات جزئی که در حال عادی هرگز موجب عصبانین و حتی اندکی ناراحتی انان نمی شود، احساس می کنند که به انان توهین شده  و به حق انان تجاوز گردیده است. اگر کسی در پیاده رو به شما تنه بزند ، ممکن است لبخندی زده و بگویید” ببخشید” ولی اگر در هنگام رانندگی کسی کمی به ماشین شما نزدیک شود ، عصبی می شوید. افراد کم رو و خجالتی خصوصیات رانندگان وحشی و تروریست ها را پیدا کرده و افراد قوی جثه و تنومند تر از خود را تعقیب می کنند، در صورتی که در حال عادی در خیابان حتی جرأت نزدیک شدن به انها را ندارند. دکتر کولت که نویسنده کتاب “هیجان رانندگی ” و ” روانشناسی اتومبیل” می باشد، اضافه می کند که نتیجه این امر یعنی دعوا و جر و بحث در خیابان ها کخ ممکن است فاجعه امیز باشد.

تحقیقات جدید یکی از روانشناسان برجسته در رابطه با رفتار افراد موقع رانندگی

در خیلی موارد دیگر کوچکترین عامل باعث بروز عصبانیت می شود . چرا هنگامی که رانندگان به نزدیک می شوند تا این حد عصبانی می شویم؟ دلیل این امر طبق تحقیقات دکتر کولت این است  که ما وسیله نقلیه خود را به عنوان قلمرو خاص خود  و به عبارتی دیگر به صورت خانه  سیار و چرخدار خود می دانیم. به عقیده او هنگامی که قلمرو اتومبیل مورد تجاوز قرارمی گیرد، با زمانی که اتومبیل های دیگر دئر صدد سلطه بر ان می ایند ، این تهدید حتی در فروتن ترین رانندگان  موجب بروز عکس العمل های وحشیانه  و ابتدایی می شود. خانم ها کم و بیش خشونت کمتری را در خیابان ها از خودشان نشان می دهند، ولی با تغییر نقش های اجتماعی ، انان نیز ظرفیت خود را برای خشونت نشان داده اند.