چاپ رنگی چگونه صورت می گیرد

چاپ رنگی به مفهوم امروزی

چاپ رنگی به مفهوم امروزی

چاپ رنگی به مفهوم امروزی خود به تولید صفحات رنگی (زینک های) گراورشده از طریق عکاسی به کمک فرایندهای سه یا چهاررنگه اطلاق می‏شود.

اگر سطحی را با طرح موزاییک‏مانندی که دارای تعداد زیادی نقطه بسیار ریز، با رنگ‏های اصلی (آبی، زرد و قرمز) است بپوشانیم (شکل 1ـ ج) و آن را از فاصله مناسب نگاه کنیم (طوری که تشخیص و تفکیک نقاط از یکدیگر میسّر باشد)، صفحه خاکستری به نظر می‏آید. همچنین اگر تعداد زیادی نقطه با دو رنگ اصلی را در کنار قرار دهیم (مربع‏های پایینی شکل 1ـ ج) و از فاصله‌ دور به آن نگاه کنیم، یک رنگ مخلوط یا مرکب دیده می‏شود. تداخل ظاهری رنگ‏ها و پدیدارشدن آنها بصورت یک رنگ دیگر، یکی از اصول اساسی چاپ رنگی است. اولین گام برای تهیه صفحات چاپ (زینک های) چهاررنگ از نقاشی اصل یا فیلم عکاسی آن است که به کمک استفاده از فیلترهای رنگی در دوربین، رنگ‏ها را از هم تفکیک کنیم و نگاتیوهای (فیلم‏های رنگی) تک‏رنگ را بدست آوریم. برای هر نگاتیو رنگی از فیلتر متفاوتی استفاده می‏شود. هر فیلتر فقط به رنگ مکمل خود اجازه عبور می‏دهد؛ مثلاً جهت ساختنِ یک نگاتیو برای صفحه چاپ رنگ آبی، فیلتری به رنگ قرمز مورد استفاده قرار می‏گیرد، برای صفحه چاپ زرد از فیلتر آبی ـ بنفش، و برای صفحه چاپ قرمز از فیلتر سبز استفاده می‏شود. برای رسیدن به ارزش‏های رنگ سیاه، از فیلتری به رنگ زرد روشن استفاده می‏کند. این نگاتیوهای رنگی مختلف در شکل‏های 1ـ ب، 2ـ ب و 3ـ ب نشان داده شده‏اند؛ رنگ‏های فیلترهای مربوط به‌ آنها را نیز در شکل‏های 1ـ الف، ‌2ـ الف و 3ـ الف می‏بینید. هدف از صفحه سیاه (شکل 4) پوشاندن قسمت‏های خاصی از سطوح مفید کاغذ چاپ است تا عمق و جزئیات لازم به تصویر داده شود.

مراحل ظهور عکس

مراحل ظهور عکس

نگاتیوها پس از ظهور، تقریباً به همان روشی که هنگام ساخت صفحات توأم تک‏رنگ مورد استفاده قرار می‏گیرد، روی صفحات فلزی چاپ و حک می‏شوند. سپس این صفحات را به رنگ آغشته و به ترتیب نشان داده شده در شکل‏های 1 تا 4، طوری که کاملاً بر هم منطبق می‏شوند، چاپ می‏کند. به این ترتیب، تصویر مرحله به مرحله (شکل‏های 2ـ ج، 3ـ ج و 5) شکل می‏گیرد. سطح هر یک از صفحات چاپ پوشیده از تعداد زیادی نقطه است که به روشی خاص شکل می‏گیرند. وقتی چهار رنگ صفحات روی یکدیگر منطبق می‏شوند، چاپ حاصل نه تنها هر چهار رنگ اصلی را، بلکه رنگ‏های مرکب حاصل از ترکیب آنها را نیز دارا خواهد بود. شکل 6 قسمتی از شکل 5 است که بزرگ شده و جزئیات چگونگی بدست آمدن این اثر را نشان می‏دهد.

البته برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب، رنگ‏های متوالی باید دقیقاً بر یکدیگر منطبق شوند. جوهرهای رنگی نیز باید روشن و دارای کیفیت خوب و عاری از هرگونه ناخالصی باشد و لازم است از تغییر در سایه و شدت رنگ‏ها جلوگیری شود. در بعضی موارد برای دستیابی به کیفیت بسیار عالی، استفاده از رنگ‏های کمکی لازم می‏آید. گاه نیز لازم است که نگاتیوهای رنگی با دست رتوش شوند.